Uwaga rodzice!

 

Do dnia 15.06.2022r. do godziny 1200

 

należy złożyć w wybranym żłobku

 

dokumenty w formie papierowej.

e-rekrutacja do żłobków publicznych

1 czerwca 2022 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz

Od dnia 1 czerwca od godz.12.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (ksero dokumentów) wyszczególnionymi w załączniku do Zarządzenia Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz złożyć do wybranego żłobka.

Strona do elektronicznego naboru wraz ze szczegółowymi informacjami:
Rekrutacja do żłobków.

 

Rekrutacja dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz odbywa się z zachowaniem następujących terminów:

od dnia 1 czerwca od godz. 12.00 do dnia 15 czerwca do godz.12.00 – rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka w systemie elektronicznym oraz złożenie w wybranym żłobku dokumentów przez rodziców/opiekunów;

od dnia 16 czerwca do dnia 22 czerwca – weryfikacja wniosków przez dyrektorów żłobków, w tym terminie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września;

do 24 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji. Zalogowanie rodzica/opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników„on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru.

 

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 Lp.

Opis Kryterium 

Wartość kryterium w punktach

 Wymagane dokumenty / sposób weryfikacji

1

oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

1 punkt

1.Wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przedłożenia:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

d) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

lub

2.Oświadczenie rodzica o podjęciu zatrudnienia od dnia 1 września wraz przedłożeniem zaświadczenia z zakładu pracy o zamiarze zatrudnieniu. Zaświadczenie należy złożyć do dnia 15 czerwca.

Rodzice/opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

w tym

rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pobierający zasiłek rodzinny

 1 punkt

  

 

1 punkt

(w sumie można uzyskać 2 punkty)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko oraz decyzja dotycząca przyznania zasiłku rodzinnego 

 3

Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej

1 punkt

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka

1 punkt

Dyrektor żłobka przy weryfikacji dokumentów, sprawdza, czy rodzeństwo uczęszcza do żłobka

5

Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do którego brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka

 1 punkt

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

6

dzieci z rodzin wielodzietnych (na utrzymaniu w rodzinie jest troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki),

1 punkt 

Kaliska Karta „Kaliska Karta Rodzina 3+”

7

Dziecko posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do Żłobka wszystkie aktualne szczepienia obowiązkowe.

1 punkt 

Zaświadczenie od lekarza potwierdzające szczepienia

8

Jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

1 punkt 

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

 

W 2021 roku Żłobek Nr 3 w Kaliszu otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2021. Dofinansowanie w kwocie 38 400,00 zł zostało przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (plakat Maluch.pdf)plakat Maluch.pdf

UWAGA RODZICE !

Podpisywanie

UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ŻŁOBKA NR3

z rodzicami dzieci przyjętych od września 2022r.

odbywać się będzie

w dniu 27.06.2022r.

od godziny 800 do 1700.

W dniach od 28.06.2022 do 01.07.2022r. 

w godzinach od 800 do 1500.

 

Informujemy , że przerwa wakacyjna w 2022 roku będzie w  miesiącu sierpniu.